SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

Quyết định 1271/QĐ/TTg về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

Quyết định về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao

Phiếu 1: Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp và hợp tác xã

Phiếu 1B: Áp dụng đối với văn phòng trụ sở chính, cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp trong nước; chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại VN (tiếng Việt và tiếng Anh)

Phiếu 1Am/TĐTKT-KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất (Áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được chọn mẫu điều tra)

Phiếu 01D/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin về giao dỊch thương mại điện tử và xuất - nhập khẩu phần mềm công nghệ thông tin năm 2011 (áp dụng cho doanh nghiệp)

Phiếu 2: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

Phiếu 3: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở hành chính, sự nghiệp (xem giải thích cách ghi phiếu tại đây)

Phiếu 3A1: Phiếu thu thập thông tin về vốn đầu tư năm 2011 (Áp dụng cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp và hiệp hội)

Phiếu 3A2: Phiếu thu thập thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2011 (Áp dụng cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp và hiệp hội) (xem giải thích cách ghi phiếu tại đây)

Phiếu 4/TĐTKT-TG: phiếu thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

Biểu sản phẩm công nghiệp do cơ sở sản xuất

Danh mục sản phẩm công nghiệp theo hoạt động Việt Nam

Phiếu 1A.2/TĐTKT-CN: Kết quả  sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của doanh nghiệp năm 2011 (Áp dụng toàn bộ cho doanh nghiệp có hoạt động công nghiệp)

Danh mục sản phẩm xây dựng

 

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI