Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu bật vai trò hết sức quan trọng của thông tin thống kê, là nguồn thông tin chính thống, có tính pháp lý, là cơ sở để đánh giá, phân tích, dự báo tình hình kinh tế – xã hội cả nước và của từng ngành, lĩnh vực, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Bộ trưởng nêu rõ nhiệm vụ sản xuất và cung cấp thông tin thống kê nhà nước của hệ thống thống kê tập trung, thống kê bộ, ngành và địa phương. Trong những năm qua, Thống kê Việt Nam với nòng cốt là Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã không ngừng nỗ lực, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp, tổ chức triển khai công tác thống kê, thực hiện Luật Thống kê và các Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Công tác thống kê tập trung cũng như thống kê bộ, ngành và địa phương đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế cần khắc phục.